Projekt je klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni přípravkem pemetrexedem. Odbornými garanty projektu jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Cílem projektu Pemetrexed je sledování bezpečnosti a efektivity léčby tímto přípravkem, což umožňuje analýzu epidemiologických charakteristik onkologických pacientů a jejich odpovědí na léčbu, modelování vlivu rizikových faktorů na přežití a detailní rozbor nežádoucích účinků. Projekt Pemetrexed je také zařazen v rámci Národního onkologického programu mezi projekty hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, kde se bude svými výsledky podílet na zlepšení kvality života pacientů s karcinomem plic a mezoteliomem a na racionalizaci nákladů na jejich léčbu.
 

Odborná rada projektu

 • prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • doc. MUDr. František Salajka, CSc.
 • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.,
 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc.
 • MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Cíle projektu

 1. Sledování celkového počtu pacientů léčených pemetrexedem v České republice.
 2. Hodnocení bezpečnosti léčby pemetrexedem.
 3. Hodnocení efektivity léčby pemetrexedem.
 4. Analýza přežívání pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům.
 5. Analýza souboru pacientů léčených pemetrexedem ve vztahu k referenčním populačním datům ČR.

Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.