Projekt je klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni přípravkem pemetrexedem. Odbornými garanty projektu jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Cílem projektu Pemetrexed je sledování bezpečnosti a efektivity léčby tímto přípravkem, což umožňuje analýzu epidemiologických charakteristik onkologických pacientů a jejich odpovědí na léčbu, modelování vlivu rizikových faktorů na přežití a detailní rozbor nežádoucích účinků. Projekt Pemetrexed je také zařazen v rámci Národního onkologického programu mezi projekty hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, kde se bude svými výsledky podílet na zlepšení kvality života pacientů s karcinomem plic a mezoteliomem a na racionalizaci nákladů na jejich léčbu.
 

Garance

Česká onkologická společnostČeská pneumologická a ftizeologická společnost Odbornou garanci projektu Pemetrexed zajišťují Česká onkologická společnost a Česká pneumologická a ftizeologická společnost.
Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.